«Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди»

- 1 -
Валерій Солдатенко Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди Передмова

Видається до 65-річчя автора

Пропонована книга до певної міри має ювілейне забарвлення. Вона виходить у світ напередодні 65-річчя доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України Валерія Федоровича Солдатенка.

У такому разі вона не може не містити підсумкового навантаження і характеру. Плідному науковцю є що запропонувати читачеві зі свого чималого доробку — адже це понад 600 публікацій. У переліку праць вченого є дослідження, присвячені генеалогії української суспільно-політичної думки, національної ідеї, проблемам державотворення, соборності, міжнародних відносин, дипломатії, методології, історіографії, джерелознавства, просографії (біографістики).

Домінантним інтересом вченого понад 40 років залишається один із найскладніших, найсуперечливіших етапів вітчизняної історії — революційна доба в Україні 1917–1920 рр. І не випадково публікації, присвячені саме суспільнополітичним, визвольним рухам згаданих переламних, у повному розумінні доленосних років сам В. Ф. Солдатенко вважає найбільшим своїм надбанням, найголовнішим науковим внеском у пошук та осягнення історичної істини.

Відтак зрозумілою і вмотивованою вбачається спроба вичленити з історіографічних набутків ті моменти (сюжети), в яких якнайрельєфніше унаочнюються, акумулюються дослідницькі звершення, розкриваються шляхи їх досягнення, вимальовуються елементи, які можна віднести до творчої лабораторії фахівця: методологічні підходи, ступінь глибини і ґрунтовності проникнення в проблеми, що стали предметом аналізу, рівень аргументації міркувань, висновків, узагальнень, концепцій, світоглядні і моральні позиції. Безперечно, в найбільш концентрованому вигляді вони втілені в новітньому чотиритомнику «Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки» (Харків — Київ, 2008–2010) і серії політичних портретів учасників суспільно-політичних процесів, непересічних особистостей першої половини ХХ століття.

- 1 -