«Една спечелена рубла»

- 1 -
Една спечелена рубла

Един човек имал много мързелив син. Той нищичко не искал да върши и нито грош не можел да спечели.

Хранил го баща му, докато можел да работи, но ето че остарял, разболял се и изгубил вече сили.

Легнал старецът на постеля, извикал жена си и й казал:

— Целия си имот ще оставя на чужди хора, но на сина си нищо няма да дам. Него за нищо не го бива, мързелив е, не може сам да спечели нито една рубла.

Домъчняло на майката и тя се застъпила за сина си:

— Как така не може да спечели нито една рубла?

А старецът си стоял на своето:

— Добре, ако може, нека отиде и спечели една рубла — тогава ще му оставя целия си имот.

— Добре — съгласила се жена му.

Отишла тя при сина си, дала му една рубла и му казала:

— Излез някъде през деня, а като си дойдеш вечерта, дай тази рубла на баща си и му кажи, че си я спечелил сам.

Синът направил точно така. Върнал се вечерта, занесъл рублата на баща си и му казал:

— Измъчих се заради тази рубла, спечелих я с голям труд!

Бащата взел рублата, помирисал я и я хвърлил в огъня.

— Не си я спечелил ти! — казал той на сина си. Засмял се мързеливецът и си излязъл.

Чудила се майката какво да прави. Дала му още една рубла и му заръчала:

— Излез и ходи, ако щеш, целия ден без работа, но надвечер потичай около два километра, за да се изпотиш. Върни се след това в къщи, влез при баща си и му кажи:

— С пот съм спечелил тази рубла.

Синът направил точно така.

Втурнал се вечерта изморен и потен, влязъл при баща си и като го погледнал, му рекъл:

— Погледни, татко, цял съм в пот. С труд спечелих тази рубла!

Бащата взел рублата, помирисал я и я хвърлил в огъня.

— Не можеш ме измами, синко — казал той, — не си спечелил ти тази рубла!

Мързеливецът нищо не отговорил на това, засмял се пак до уши и си излязъл.

Разбрала майката, че работата е лоша, и посъветвала сина си:

— Виждаш ли, синко, не можем да излъжем баща ти. Ще трябва сам да спечелиш рублата. Иди да поработиш: по три гроша на ден да печелиш, пак за една неделя ще събереш една рубла; ще я донесеш на баща си и той ще ти повярва.

Послушал я синът.

Отишъл и наистина работил цяла седмица.

Свършил работа на един, пренесъл нещо на друг, събрал една рубла и я занесъл на баща си.

Помирисал и тези пари старецът и ги хвърлил в огъня.

— Не, синко, и това не си спечелил сам — казал му той.

- 1 -